026-10 55 77

Huvudrubriker

Stadgar för Gävle Brottsofferförening

Föreningen bildad 1 oktober 1988 
 
§1 Föreningens namn, säte och organisation, Gävle Brottsofferförening med säte i Gävle - organisationsnummer 885001-3684
Föreningen får som underrubrik antagna annat av årsmötet godkänt namn.
 
Föreningen har beslutat att verksamheten bedrivs under namnet Brottsofferjouren i Gävle
 
Föreningen, som är ideell, antas efter ansökan som medlem i Brottsofferjourernas Riksförbund genom beslut av förbundsstyrelsen (förbundets stadgar antogs vid förbundsstämma i Kiruna 24 maj 2003).
 
Föreningen har genom styrelsebeslut rätt att med annan eller andra föreningar inom förbundet bilda region, länsförening eller annan sammanslutning.
 
Avtal om sådana sammanslutningar och eventuellt utfärdade stadgar för dem ska underställas förbundsstyrelsen för godkännande.
 
§2 Föreningens ändamål och ansvar
Föreningen, som är religiöst och partipolitiskt obunden, har:
 

 • att genom stödpersoner och anställd personal lämna stöd och hjälp till brottsoffer och vittnen.
 • att bistå såväl brottsoffer som vittnen inför och vid domstolsförhandlingar.
 • att vid brottsoffers önskemål deltaga vid medling som stöd.
 • att verka för att föreningen och dess ändamål blir allmänt känt.
 • att verka för att kunskap om brottsoffers och vittnens situation sprides och upprätthålles
 • att verka för brottsförebyggande åtgärder.

 
Föreningen ansvarar för:
 

 • att verksamma stödpersoner som ska vara medlemmar i föreningen, ska ha genomgått av Riksförbundet rekommenderad utbildning
 • att stödpersoner ska ha avgivit skriftligt tystnadslöfte
 • att stödpersonerna ska få av Riksförbundet utfärdat stödpersonsbevis.

 
§3 Medlemskap
Medlem i föreningen är enskild person, företag och organisation, som erlagt fastställd medlemsavgift senast 30 dagar före årsmötet.
 
Medlem som skadar föreningens eller förbundets anseende, motverkar dess syften eller bryter mot dessa stadgar kan uteslutas ur föreningen.
 
Beslutet om uteslutning fattas av föreningens styrelse sedan den det gäller beretts tillfälle att yttra sig. Beslutet kan överklagas hos förbundsstyrelsen.
 
§4 Föreningens beslutande organ
Föreningens årsmöte
Föreningens styrelse
Evt. arbetsutskott
 
§5 Årsmöte
1. Föreningens årsmöte, som är högsta beslutande organ, ska hållas senast den 15:e mars på tid och plats som föreningsstyrelsen beslutar. Personlig kallelse ska vara utsänd senast två veckor före årsmötet till alla medlemmar i föreningen. Verksamhetsberättelse bör vara bifogad
 
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget ska finnas tillgängliga på kansliet senast två veckor innan årsmötet.
 
2. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det påkallat eller då minst en tredjedel av medlemmarna begär det. Revisorerna kan om deras granskning föranleder det skriftligen med angivande av skäl kräva att styrelsen ska utlysa extra årsmöte. Efterkommes inte detta inom två veckor kan revisorerna utlysa extra årsmöte. Sådant årsmöte kan endast behandla förutom p. 1 – 4 och 19 i § 6 – den eller de frågor som föranlett sammankallandet.
 
Personlig kallelse ska vara utsänd senast två veckor före det extra årsmötet till alla medlemmar i föreningen.
 
3. Rösträtt vid årsmötet har endast den som registrerats som medlem och erlagt medlemsavgift. Medlemsavgift ska vara erlagd senast 30 dagar före årsmötet. Medlem får genom fullmakt företräda högst en registrerad medlem, som erlagt medlemsavgift.
 
Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Röstning sker öppet om inte annat beslutats i viss fråga. Då votering begärs vid val ska omröstning ske slutet.
Vid lika röstetal vid öppen och sluten omröstning avgör lotten.
 
4. Styrelsen bör i sin helhet närvara vid årsmötet och har yttrande- och förslagsrätt.
 
5. Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motionen ska vara inlämnad till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
 
§6 Ärenden vid ordinarie årsmöte
 

 1. Mötets öppnande
 2. Justering av röstlängd, fastställande av dagordning samt fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare vid mötet.
 5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut.
 6. Behandling av revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Beslut av resultatdisposition.
 9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut om kommande verksamhetsperiod.
  • medlemsavgifter
  • verksamhetsplan
  • budget
 11. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen.
 12. Val av föreningsordförande.
 13. Val av övriga ledamöter i styrelsen och ersättare för dem.
 14. Val av revisorer och ersättare för dem.
 15. Val av valberedning.
 16. Val av ombud till förbundsstämman (udda år)
 17. Behandling av inkomna motioner.
 18. Ärenden som styrelsen lägger fram för årsmötet.
 19. Avslutning.

 
§7 Föreningsstyrelsen
Styrelsen verkställer årsmötets beslut och leder föreningens arbete. Styrelsen ska de år det inte hålls förbundsstämma senast den 31 maj avge eventuella anmärkningar mot den från förbundsstyrelsen översända ekonomiska redovisning och revisionsberättelse avseende det föregående kalenderåret.
 
Styrelsen består av ordförande och det antal ledamöter och ersättare som årsmötet beslutat. Endast medlem är valbar till styrelsen. Ordförande väljs för ett år, ordinarie ledamöter för två år och ersättarna för ett år. Samtliga kan omväljas. Halva antalet styrelseledamöter bör väljas vid ett och samma årsmöte. Ordförande och kassör bör inte avgå samtidigt.
 
Styrelsen kan inom sig utse vice ordförande. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen kan till sig adjungera annan medlem och vid brottsofferjouren anställd personal med yttrande- och förslagsrätt men utan rätt att deltaga i besluten.
 
Styrelsen bör sammanträda minst fyra gånger om året. Ledamöter och ersättare kallas skriftligen av ordförande om möjligt minst en vecka före mötet. Ersättare har förslags- och yttranderätt vid mötet.
 
Revisorerna och valberedningen bör underrättas om att möte ska äga rum med tids och platsangivelse.
 
Styrelsen är beslutmässig då minst halva styrelsen är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av ordförande.
 
Om någon begär det ska personval ske med slutna valsedlar. Vi lika röstetal avgör lotten.
 
§8 Arbetsutskott
Styrelsen utser vid behov inom sig ett arbetsutskott som bör bestå av ordförande och det antal ledamöter som styrelsen finner erforderligt. Arbetsutskottet får ej vara i majoritet i styrelsen. Utskottet ska inför styrelsen fortlöpande redovisa sina beslut och är inför styrelsen ansvarigt för sitt uppdrag.
 
§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet minst en revisor och minst en ersättare för en tid av ett år.
 
Revisorerna ska avge revisionsberättelse sedan styrelsen behandlat och senast den 1 februari överlämnat bokslutshandlingarna. Revision ska vara avslutad och revisionsberättelsen överlämnad till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
 
§10 Valberedning
För att förbereda valen vid nästkommande ordinarie årsmöte utser årsmötet för en tid av ett år en valberedning om minst två personer varav en sammankallande.
 
§11 Föreningens firma
Styrelsen utser inom sig två personer vilka, enligt vad styrelsen beslutar, tillsammans eller var för sig tecknar föreningens firma. Firmatecknare har inte rätt utan styrelsens medgivande för föreningens räkning inköpa eller avyttra fast egendom eller upptaga eller bevilja lån. Styrelsen utser innehavare av teckningsrätt avseende bank- och plusgiro.
 
§12 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderår.
 
§13 Disposition av årsresultatet
Årets resultat disponeras enligt följande: till bundet eget kapital ska skäligt belopp avsättas till dess detta uppgår till vid varje tidpunkt aktuellt åtagande vad gäller hyreskontrakt på förhyrda lokaler samt de åtaganden, som föreningen vid varje tidpunkt kan ha gentemot eventuella anställda, minimum tre månadslöner. Resterande belopp avsätts till dispositionsfond.
 
§14 Föreningens skyldighet i förhållande till Riksförbundet
Föreningen ska årligen betala av förbundsstämma beslutad medlemsavgift.
 
Föreningens verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och bokslut per den 31 december och revisorernas berättelse ska sändas till Riksförbundets kansli senast den 31 mars.
 
Föreningens statistik ska vara Riksförbundet tillhanda senast vid av förbundet angivna tidpunkt.
 
§15 Riksförbundets skyldigheter i förhållande till de lokala föreningarna och av dem bildade sammanslutningar
Styrelsen för lokalföreningen eller för sammanslutning av lokalföreningar kan hos Riksförbundets styrelse begära erforderlig hjälp.
 
Riksförbundets skyldighet att biträda sina medlemmar regleras i förbundsstadgan § 2.
 
§16 Förbundets förtjänsttecken och hedersmedlem
Styrelsen kan föreslå att Riksförbundets förtjänsttecken eller annan utmärkelse delas ut till förtjänt person.
 
§17 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar, som är fastställda av förbundsstämman, ska beslutas av ordinarie förbundsstämma med minst två tredjedels majoritet.
 
De lokala föreningarna kan för egen del besluta om tillägg till dessa stadgar, som gäller sedan de godkänts av förbundsstyrelsen.
 
§18 Upplösning av förening
Beslut om upplösning av förening ska för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. Minst nittio dagar ska förflyta mellan mötena. Beslutet om upplösning ska för att vara giltigt biträdas vid det sist hållna årsmötet av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar.
 
Föreningens tillgångar bör vid föreningens upplösning tillfalla Brottsofferjourernas Riksförbund.
 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.