026-10 55 77

Huvudrubriker

Verksamhetsberättelse Gävle Brottsofferförening 2017

2017-01-01 – 2017-12-31

Antal stödmedlemmar: 31 december 2017 var 53 medlemmar registrerade. Under verksamhetsåret 2018 kommer att ske en revidering av medlemsmatrikeln och uppdatering av uppgifterna till riksförbundet.

Arbetsområde

Föreningens brottsofferstödjande verksamhet riktar sig till alla kategorier av brottsoffer. Denna verksamhet kan utgöras av råd, hjälp och stöd i olika former. Verksamheten riktar sig främst till brottsoffer i Gävle kommun, men även brottsoffer från näraliggande distrikt har fått, och kan få stöd av föreningen. Riktlinjer för när och hur brottsoffer utanför Gävle kommun ska erbjudas hjälp har utarbetats.

De flesta brottsoffer sorterar under Polismyndigheten i Gävleborgs län.

Styrelse

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Arne Andersson, ordförande

Ann-Charlotte Bålman, vice ordförande

Anders Persson, kassör

Jens Gagge, sekreterare

Gunilla von Wachenfeldt, ledamot

Christina Dahlgren, ledamot

Vid föreningens årsmöte 2017-05-18 valdes Arne Andersson till ordförande.

I enlighet med valberedningens föreslag valde årsmötet följande:

Ordförande
Arne Andersson, omval, vald till årsmötet 2018

Ordinarie ledamot
Anders Persson, vald -16, vald till årsmötet 2018

Ordinarie ledamot
Jens Gagge, vald -16, vald till årsmötet 2018

Ordinarie ledamot
Christina Dahlgren, fyllnadsval, vald till årsmötet 2018

Ordinarie ledamot
Gunilla von Wachenfeldt, omval, vald till årsmötet 2019

Ordinarie ledamot
Ann-Charlotte Bålman, omval, vald till årsmötet 2019

Till föreningens revisorer valdes Torgny Hedlund och Kjell Olsson.

Till valberedning valdes Glenn Hillman och Örjan Ohlström (sammankallande).

Styrelsen har haft sju sammanträden under 2017.

Anställda

Under verksamhetsåret har Gävle Brottsofferförening haft en heltidsanställd som fungerat som verksamhetsledare.

Stödpersoner: sex personer är registrerade som vittnesstödjare och tolv personer som stödpersoner. Alla brottsofferstödjande insatser sker på ideell basis.

Stödpersonernas uppgifter är framför allt att vara stöd till människor i olika situationer som påkallats på grund av brott, så som stöd till vid rättegång, polisförhör kontakter med myndigheter och social träning m.m. Föreningen har inrättat en stödpersonsamordnare.

Vittnesstödsverksamheten har utvecklats och organiserats så att den faller inom ramen för brottsofferföreningens åtaganden. Föreningen har inrättat en vittnesstödsamordnare.

Verksamhet

Grunden för verksamheten 2017 är den för Gävle Brottsofferförening fastställda verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017. Planen innehöll i korthet följande:

  • Medverka till att målsägande, vittnen och anhöriga får ökat stöd i brottmålsprocessen.
  • Medverka till att det finns väl fungerande vittnesstöd vid tingsrätter och hovrätter.
  • Utsatta och sårbara brottsoffer ska få adekvat stöd och hjälp till självhjälp med utgångspunkt från de behov som föreligger.
  • Informera om vår verksamhet till rättsliga och sociala myndigheter, politiker och andra intressenter samt massmedia för att därigenom göra dessa medvetna om brottsoffrens situation.
  • Samarbeta med myndigheter, organisationer och ideella organisationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
  • Aktivt samarbete i den lokala brottsförebyggande och brottsofferstödjande verksamheten.
  • Medverka vid medling som stöd till brottsoffret, dock ej som medlare.

Omorganisationen av polismyndigheten 2015 följdes av ett markant lägre antal hänvisade brottsoffer. Under 2017 har en återhämtning skett och antalet hänvisningar ökar nu igen.

Brottsofferjouren i Gävle är en religiöst och politiskt obunden ideell förening där huvudsyftet är att ge stöd till alla brottutsatta människor i Gävle kommun.

Förutom ovanstående har styrelsen en viktig arbetsuppgift att säkerställa de anställda har en god arbetsmiljö, tydliga arbetsuppgifter och en tydlig ledning och styrning av verksamheten.

Gävle Brottsofferförenings arbete skall fortsatt inriktas på att uppfylla Riksförbundets verksamhetsmål.

Vad har gjorts?

Se bifogad statistik över verksamheten.

Organisation

Vi har arbetat med att tydliggöra lednings- och styrningsprocessen där det framgår hur de olika arbetsuppgifterna för personal och styrelse fördelas.

Vi har fortsatt verka för att vidmakthålla och utveckla ett gott samarbete med sponsorer som direkt och indirekt stödjer föreningen.

Vi har genom frivilligarbetare, anställda och styrelsen fortsatt att sprida information om och att tydliggöra Brottsofferföreningens verksamhet.

Kommunikation

På webbplatsen (www.gavle.boj.se) förses medlemmar med fortlöpande information om föreningens verksamhet, vilket bland annat sker genom att periodiskt återkommande medlemsinformation från ordförande publiceras.
Vi arbetar fortlöpande med att samla in e-postadresser för att förenkla och hålla kostnader för kommunikation nere. E-postadressen till kansliet är: info@gavle.boj.se.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är under ständig uppsikt. De resurser som står oss till buds skall användas effektivt. Åtagandet föreningen har tagit på sig skall genomföras inom de ekonomiska ramar vi har för vår verksamhet. I dag är ekonomin i balans. Kassörsfunktionen har stärkts genom att ett förmånligt avtal med Hummelkläppen AB som upphandlats av riksförbundet för de lokala jourernas räkning.

Föreningens bankgiro, där medlemsavgifter skall betalas in är 5642-3221.

Bidragsgivare

Föreningens existens är beroende av gåvor och bidrag som gör att föreningen kan fortsätta med sin verksamhet. Den största bidragsgivaren är Gävle kommun, socialförvaltningen. Grapes minnesfond, Heliga Trefaldighets församlings Diakoniråd m.fl.

Slutord och tack

Gävle Brottsofferförening vill slutligen tacka alla som stött verksamheten med gåvor och bidrag.  Många har bidragit med personliga arbetsinsatser. Föreningen vill särskilt tacka de personer som genom ideellt arbete bidragit till att stödja vittnen och brottsoffer!

Gävle 2017-12-31

Arne Andersson      Ann-Charlotte Bålman                Jens Gagge

Ordförande              vice ordförande                           Sekreterare

 

Anders Persson       Gunilla von Wachenfeldt        Christina Dahlgren

Kassör                     Styrelseledamot                       Styrelseledamot

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.