026-10 55 77

Huvudrubriker

Verksamhetsplan Gävle Brottsofferförening 2018

Gävle Brottsofferjour skall vara ett komplement och alternativ till det allmänna vad gäller brottsofferarbete. Nedanstående grundläggande principer och målsättningar ska vara vägledande för vårt arbete.

Grundläggande principer

 • Mänskliga rättigheter är grunden för allt vårt arbete. Ett rättssamhälle, som inte kan skydda sina medborgare från kriminella övergrepp, har en moralisk skyldighet att ge all den hjälp och det stöd, som kriminalitetens offer behöver för att kunna återgå till det kvalitativa liv vederbörande levde, innan övergreppet ägde rum.
 • Brottsoffrens rättigheter ska ges samma prioritet som brottslingarnas rättigheter.
 • Bemötandet i brottmålsprocessen måste ske på ett positivt sätt så att inte brottsoffrets problem ökar, s.k. sekundär viktimisering.

Verksamhetsmål

 • Medverka till att målsägande, vittnen och anhöriga får ökat stöd i brottmålsprocessen.
 • Medverka till att det finns väl fungerande vittnesstöd vid tingsrätter och hovrätter.
 • Utsatta och sårbara brottsoffer ska få adekvat stöd och hjälp till självhjälp med utgångspunkt från de behov som föreligger.
 • Informera om vår verksamhet till rättsliga och sociala myndigheter, politiker och andra intressenter samt massmedia för att därigenom göra dessa medvetna om brottsoffrens situation.
 • Samarbeta med myndigheter, organisationer och ideella organisationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
 • Aktivt samarbete i den lokala brottsförebyggande och brottsofferstödjande verksamheten.
 • Medverka vid medling som stöd till brottsoffret dock ej som medlare.

Styrande dokument för verksamheten är:

 • Stadgar (Riksförbundets mall för stadgar i en lokal förening)
 • Policydokumenten
  - Lönepolicy​
  - Personalregler/arbetsplatsregler
  - Arbetsbeskrivning
  - samt systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2000:1, Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:1, Lag om allmän försäkring SFS 1962:381, Kränkande särbehandling AFS 1993:17, Första hjälpen och krisstöd AGS 1997:7, Jämställdhetslagen SFS 1991:433

Därutöver utformas och underhålls rutiner för att underlätta för nya som gamla i verksamheten att befästa det som fungerar bra och för att utveckla det som kan förbättras. Alla skall känna att uppgifterna kan klaras av på ett tydligt, trevligt och görligt sätt.

Verksamheten 2018

Gävle brottsofferförenings arbete ska inriktas på att uppfylla Brottsofferjouren Sveriges verksamhetsmål. 

Allt arbete ska utgå från Brottsofferjourernas värdegrund och respektera mångfald. Oavsett ålder, kön, religion eller trosuppfattningar, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning, skall alla som vänder sig till oss kunna förvänta sig ett professionellt bemötande. Det är viktigt att stärka kompetensen för brottsofferjourernas arbete med stöd till brottsoffer och vittnen genom att öka samstämmighet så att alla brottsoffer blir bemötta på samma villkor i hela landet. Det är viktigt att Brottsoferjouen Sveriges fastställda minimikrav kan uppfyllas i även vid Brottsofferjouren i Gävle.

Aktiviteter under året är:

 • Brottsofferstödet och vittnesstödet ska stärkas genom att vi tar del av och till oss kunskaper som forskning tar fram och andra undersökningar påvisar vara framgångsfaktorer för ett lyckat brottsofferarbete.
 • öka tillgängligheten genom kontinuerliga uppdateringar av hemsidan och där det så är möjligt genom att delta i sociala medier.
 • öka rekryteringen av volontärer, som får adekvat utbildning. Utbildningen ska följas upp och erfarenheter för hur förbättringar kan ske ska återföras till kommande utbildningar.
 • öka kompetensen, kunskapen och engagemanget hos stödpersoner och vittnesstödjare genom att bjuda in till kunskapshöjande och återkommande träffar internt och tillsammans med externa föreläsare och i samverkan med andra aktörer.
 • arbeta för att nå nya brottsoffergrupper samt
 • öka samverkan med myndigheter och andra ideella organisationer

Föreningen ska verka för att utveckla och stödja anställda och volontärer i deras fortsatta arbete i brottsofferjourens verksamhet. Detta ska ske genom utbildning och information.

Föreningen ska verka för att vidmakthålla och utveckla ett gott samarbete med bidragsgivare som direkt och indirekt stödjer föreningen, Polismyndigheten i Gävleborgs län, Socialförvaltningen i Gävle kommun, Länsstyrelsen, Region Gävleborg, Svenska kyrkan, Diakonråden i Gävle kommun är exempel på andra intresseorganisationer som engagerat sig i vår verksamhet.

En fortsatt dialog ska ske med Socialtjänsten inom Gävle kommun och i förekommande fall förtroendevalda angående kommunens inställning och medverkan i Gävle brottsofferjour med anledning av kommunens ansvar för brottsoffer enligt Socialtjänstlagen. Utöver socialtjänsten är viktiga samverkansparter i vardagen skola, Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) och Gävle lokala Brå

Gävle brottsofferförening ska generellt i samhället sprida information om och tydliggöra brottsofferföreningens verksamhet.

Följande områden ska utvecklas under 2016.

Verksamhetsutveckling 2018

 • Brottsofferstöd och vittnesstöd skall öka i omfattning. Ökningen skall tydliggöras i återrapporteringen. Förmedlingsprocenten, det vill säga den andel av brottsoffer som hänvisas vidare till brottsofferjouren av polisen har ökat det senast året. Vi ska arbeta för att den ökningen fortsätter.
 • Utbildning, volontärer, anställda och styrelse skall beredas möjlighet att utvecklas inom respektive ansvarsområde.
 • Information, våra samverkansparter, kunder och allmänheten skall ha en bättre kännedom om Brottsofferjourens verksamhet.
 • Opinionsbildning, sprida kunskap om brottsoffrens situation och varför ett brottsofferstödjande arbete måste bedrivas
 • Marknadsföring, nya och fler samverkanspartners skall sökas. Antalet stödmedlemmar skall öka.
 • Brottsförebyggande arbete, sambandet mellan det brottsofferstödjande arbetet och dess betydelse för brottsutveckling skall tydliggöras
 • I linje med Brottsofferjourernas riksförbunds arbete ”Förstärkt brottsofferstöd” sonderar Gävle Brottsofferförening möjligheterna till ökad samverkan med systerföreningarna i länet.

Slutligen vill vi påminna om medlemsavgiften. I vår medlemsavgift som är endast 100 kronor per år ingår försäkring varför det är av största vikt att alla betalar sin medlemsavgift. Bankgirokontot är 5642-322.

Gävle 2017-12-31

Gävle Brottsofferförenings styrelse

 

Arne Andersson                Ann-Charlotte Bålman       Jens Gagge

Ordförande                        vice ordförande                  Sekreterare

 

Anders Persson         Gunilla Von Wachenfeldt       Christina Dahlgren

Kassör                       Ledamot                                   Ledamot

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.